Közgazdaságtan Tanszék

A tanszék honlapjai: http://pszf-elmgazd.hungaroweb.hu/
http://www.pszfb.bgf.hu/egysegek/?org_Id=16

Útmutató

a Közgazdaságtan Mikroökonómia fejezetének tanulmányozásához
a
távoktatás I.évfolyamának hallgatói számára
(2011/2012-es tanév I. szemeszter)

Kedves Hallgatók!

Megkezdve főiskolai tanulmányaikat, az alapozó jellegű tantárgyak sorában hozzáfognak a Közgazdaságtan tantárgycsoport tanulmányozásához. A tantárgycsoport első önálló része A közgazdaságtan alapfogalmai és mikroökonómia, röviden a Mikroökonómia című tárgy. Ezt fogja követni a második szemeszterben a Makroökonómia és a Nemzetközi gazdaságtan.

Az első illetve a második szemesztert tantárgyanként egy-egy ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) kollokviummal zárul.

Az első szemeszter idejébe, a folyamatos tanulás elősegítése illetve a félév értékelése céljából két 100-100 pontos (helyes válasz +4, hibás válasz –1, válasz nélkül 0 pont feladatonként) házi dolgozatot iktatunk, amelyeknek együtt legalább 40 %-os (80 pontos) teljesítése a félév elismerésének (aláírás) feltétele. A házi dolgozatot az előírt időpontig kell beadni,  utólag nem pótolható 

A vizsgaidőszakban  egy 200 pontos kollokviumi dolgozatot írnak, mely már a féléves tananyag komplex számonkérését teszi lehetővé, az érdemjegyet pedig a következő ponthatárok alapján számítjuk

    0 -  84 pont     elégtelen 
  85 -117
pont     elégséges
118 -146 pont     közepes
147 -173 pont    
174 -200 pont     jeles

Az elégtelen jegy a KTVSZ szabályai szerint, (második alkalommal ismétlő vizsgadíj befizetése mellett) két alkalommal javítható.

  

Miből és hogyan tanuljunk?

Az oktatás a kifejezetten távoktatási célokra készült tankönyvekre és példatárakra épül, amelyek az oktatási csomag részét képezik.
A tananyag jobb elsajátítását segíti a tankönyvek speciális tagolása, a fogalomjegyzékek, a figyelemfelkeltő és a visszakeresést segítő lapszéli jegyzetek, a beiktatott és fejezetvégeken elhelyezett feladatok, amelyeknek (akárcsak a példatári feladatoknak és gyakorlatoknak) a módszeres, önálló megoldását javasoljuk még akkor is, ha a könyvekben szerepel azok megoldása.
Ne feledkezzenek meg arról, hogy a távoktatás a hallgatók nagyfokú önálló tanulásán és a konzultációs lehetőségek kihasználásán alapul. A főiskola épületeiben tartott konzultációkon ne várják azt, hogy az oktató az egész tananyagot átfogó előadásokat tart, hanem az egyéni tanulás során felmerülő, alaposan átgondolt kérdéseikkel segítsék saját és egymás tanulását. Vegyék igénybe az zárthelyi dolgozatok előtt szervezett telefonos konzultációk lehetőségeit, valamint akinek módjában áll, tegye fel konzultációs kérdéseit E-mail segítségével. Az oktatók legtöbbjének E-mail címe a tanszék honlapján megtalálható, de a honlap saját címén is elküldhető a kérdés. Minden kérdésre igyekszünk a lehető legteljesebben válaszolni.

Az egyes oktatók a tanszabadság jegyében egyéb irodalmakat is előírhatnak korlátozott mértékben, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. Különösen ajánljuk azonban a következő irodalmakat:

[1]                                     Bevezetés a közgazdaságtanba I 
                                         (Alapfogalmak és Mikroökonómia) letölthetõ errõl a honlapról 
[2] Samuelson - Nordhaus Közgazdaságtan I., II., III. 
                                         KJK Budapest, 1986-87 (van már újabb kiadás is) 
[3] Varian H.R.                 Mikroökonómia középfokon 
                                         KJK Budapest, 1991 (ebből is van újabb kiadás) 
[4] Kopányi M. (szerk)     Mikroökonómia 
                                        Műszaki-AULA Budapest, 1993 
[5] Meyer D. (szerk)        Makroökonómia 
                                        AULA Budapest, 1998
[6] Dr. Bódi Erzsébet       Hogyan segíti a matematika a közgazdaságtan
                                        megértését? 

                                        (matematikai eszközök a közgazdaságtan szolgálatában)

A Közgazdaságtan Tanszék az Interneten a  http://pszf-elmgazd.hungaroweb.hu/ WEB-címeken publikálja közleményeit. Itt tudhatók meg az oktatók E-mail címei is. Ha az ön oktatójának nincs E-mail címe, kérdéseit felteheti másik oktatónak is.

Tematika

1.  A közgazdaságtan és módszerei
2.  A piacgazdaság 
3.  A fogyasztói kereslet elmélete
4.  A termelés mikroökonómiája

    Első házi dolgozat az 1-4. témákból

5. A korlátozott piacok elmélete
6. A kompetitív inputkereslet
7. Az általános egyensúly modellje
8. A piaci kudarcok

   Második  házi dolgozat a 5-8. témákból

Tematikai útmutató

1. A közgazdaságtan és módszerei.
A gazdaság fogalma. Szükségletek, javak, termelés, munka. 
A gazdasági rendszer: munkamegosztás, érdekviszonyok, tulajdonviszonyok, koordinációs mechanizmusok, gazdasági intézményrendszer.  
A közgazdaságtan tudomány legfontosabb módszerei: mérés, sztochasztikus elemzés, indukció, dedukció, absztrakció, aggregáció, modellezés, verifikáció.  
A határelemzés eszközei: teljes függvény, átlagfüggvény, határfüggvény, rugalmasság

2. A piacgazdaság.
A piac általános fogalma. A piac aktív és passzív szereplői: eladók, vevők, áruk, pénz.  
A piac kategóriái: árak és jövedelmek, keresett és kínált mennyiségek, kereslet és kínálat.  
A piac mechanizmusa és annak geometriai modellje, a Marshall-kereszt.  
A soktermékes piac modellje, a fogyasztói (keresleti) és termelői (kínálati) termékterek.

3. A fogyasztói kereslet elmélete.  
A fogyasztás legkisebb egysége a háztartás.
A fogyasztói magatartás axiomatikus leírása: a fogyasztói preferenciák, a közönbösségi görbék, a helyettesítés és a helyettesítési határráta.  
A fogyasztói magatartás empirikus (háztartás-statisztikai) elemzése:  
A jövedelem hatása – Engel-görbe, jövedelem-rugalmasság, luxus javak, létszükségleti javak és inferior javak.  
Az árak hatása – keresleti görbe, árrugalmasság, kereszt-árrugalmasság, paradox árhatások, a Giffen-hatás paradoxonja.  
A fogyasztói magatartás összehasonlító statikai elemzése:  
Költségvetési korlát, költségvetési egyenes, a racionális vásárlás optimális pontja, ICC és PCC, a teljes árhatás felbontása jövedelemhatásra és helyettesítési hatásra. Az Engel-görbe és a keresleti görbe megszerkesztése a preferencia-térképből.

4. A termelés mikroökonómiája.
A vállalat, mint a kínálat forrása. A vállalat fekete doboza: pénz- és jószágfolyamatok. A vállalat jövedelme és annak felbomlása költségekre, illetve profitokra.  
A termelés technológiája: a termelési függvény. A pénz- és jószágfolyamatok egysége: a vállalat költségfüggvényei.
Profit maximalizálás és a kínálati függvény rövid és hosszú távon.

5. A korlátozott piacok elmélete.
Piaci szerkezetek, a piaci szerkezetek formái.  
A monopólium, a tiszta monopólium modellje, a monopólium profitmaximuma, monopólista árképzés, monopólista profit, a monopólium üzembezárási helyzete és annak elkerülési eszközei. A monopólium, mint piaci kudarc, monopólista hatékonyságvesztés, árdiszkriminációk.
Az  oligopólium és a termékdifferenciálás kapcsolata: tökéletes és tökéletlen összejátszás, független akciók, monopólista verseny.  
Oligopol modellek: válaszfüggvény, Cournot-pont, kartell-modell, Cournot-modell, Stackelberg-modell, Chamberlin-modell, Bertrand-modell.

6. A kompetitív inputkereslet.
Az input erőforrások (természeti tényezők, munka, tőke és vállalkozó) kínálatának sajátosságai: a szűkös erőforrások, a befektetések hatékonysági mutatói.
A vállalat optimális inputkereslete egy független input erőforrás illetve kombinálható erőforrások esetén, és ágazati szinten.
A funkcionális jövedelemelosztás és egyéb elosztási elvek.

7. Az általános egyensúly modellje.
A probléma megfogalmazása, a modell alapfeltevései.
Csere árinformációk nélkül: A készletek allokációja, az allokációs egyenlet-rendszer, az Edgeworth-doboz, a csere, mint a helyettesítés általánosítása, a csere általában, valódi csere, kölcsönösen előnyös csere, Pareto-optimum a cserékben.
Csere árinformációkkal:. A vagyon-egyenletrendszer, a Walras-törvény, a jóléti gazdaságtan tételei.
Termelés és csere. A skálahozadék. A termelési lehetőségek halmaza, a transzformációs görbe. Az általános egyensúly walrasi modellje árinformációk nélkül és árakkal.

8. A piaci kudarcok.  
A piaci kudarc általános fogalma. Piaci kudarcok a korlátozott piacokon.
Externáliák fogalma. Pozitív és negatív externáliák, külön-külön és együtt. Az externáliák által okozott problémák megoldási lehetőségei: önkéntes megegyezés, bürokratikus-államigazgatási megoldás, jogi megoldás.
Közjavak, magánjavak, vegyes javak. A közjavak és a közjószág szerűen viselkedő magánjavak termelése és termelési költségeinek finanszírozása – a potyautas-probléma.