Közgazdaságtan Tanszék

A tanszék honlapja: http://pszf-elmgazd.hungaroweb.hu/

 

Útmutató
a Közgazdaságtan Mikroökonómia fejezetének tanulmányozásához 
a nappali tagozat I.évfolyamának hallgatói számára 
(2011/2012-es tanév I. szemeszter) 

Kedves Hallgatók! 

Megkezdve főiskolai tanulmányaikat, az alapozó jellegű tantárgyak sorában hozzáfognak a Közgazdaságtan tantárgycsoport tanulmányozásához. A tantárgycsoport első önálló része A közgazdaságtan alapfogalmai és mikroökonómia, röviden a Mikroökonómia című tárgy. Ezt fogja követni a második szemeszterben a Makroökonómia és a harmadikban a Nemzetközi gazdaságtan.

A mikroökonómia tárgyat  gyakorlati jegy zárja le.

A tanulás folyamata előadások és gyakorlati foglalkozások keretében zajlik. A gyakorlati foglalkozásokon kötelező a részvétel, (TVSZ 41§ ). Az 1/5-nél több, de 50%-nál kevesebb hiányzás esetén a gyakorlatvezető szóbeli számonkérést írhat elő.

Az első szemeszter idejébe, a folyamatos tanulás elősegítése illetve a gyakorlati jegy értékelése céljából két 100-100 pontos zárthelyi dolgozatot iktatunk. Az elsőt az október 25. – 29-ig terjedő időszakban, a  másodikat a december 13. – 17. közti időben írjuk. A két dolgozat együttes pontszáma az alábbiak szerint adja a  gyakorlati jegyet:

    0 -  49 pont     a dolgozat "nincs megírva"
  50 -  84 pont     elégtelen 
  85 -117 pont     elégséges
118 -146 pont     közepes
147 -173 pont      
174 -200 pont     jeles

Amennyiben a hallgató

  1. mindkét dolgozatát legalább 25 pontra írta meg a félévet elismerő aláírást kap, a kollokviumi jegyétől függetlenül
  2. egyik dolgozatát legalább 25 pontosra megírta, a másikat nem írta meg, vagy megírta ugyan, de nem érte el a 25 pontot, akkor a vizsgaidőszak első hetében  ismétlő vizsgadíj befizetése nélkül pótdolgozatot kell írnia, amely 200 pontos. Ennek eredménye lesz a fenti táblázat szerint a gyakorlati jegye. A korábban megírt dolgozat pontszáma ekkor elvész.
  3. egyik dolgozatát sem írta meg, vagy egyik pontszáma sem éri el a 25 pontot, vagy az egyiket nem írta meg, a másik pontszáma nem éri el a 25 pontot,  akkor pótló dolgozatot nem írhat, és a leckekönyvébe "az aláírás megtagadva" bejegyzés kerül, az abból fakadó következményekkel (lásd a TVSZ vonatkozó passzusát) 
  4.  pótló dolgozata nem éri el az 50 pontot, akkor a leckekönyvébe "az aláírás megtagadva" bejegyzés kerül, az abból fakadó következményekkel (lásd a TVSZ vonatkozó passzusát)

Az aláírás megtagadást "javítani" nem lehet. 

Az elégtelen gyakorlati jegy a TVSZ szabályai szerint két alkalommal javítható. (Csak akkor, ha az adott félévben még van ennyi meghirdetett időpont, és azokon van kellő férőhely)

A tananyagról

A tananyag több összetevőből áll. A tananyag része az előadásokon, illetve a gyakorlati foglalkozásokon elhangzottak, megvitatottak. Ezenkívül alapforrás a főiskola jegyzetellátójában beszerezhető jegyzetek és példatárak

1. A Saldo kiadónál megjelenés alatt álló Mikroökonómia tankönyv
2. Daruka-Simanovszky       Mikroökonómia feladatgyűjtemény Trimester kiadó

Az egyes oktatók a tanszabadság jegyében egyéb irodalmakat is előírhatnak korlátozott mértékben, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. Különösen ajánljuk azonban a következő irodalmakat: 

[1]                                        Bevezetés a közgazdaságtanba I
                                             (Alapfogalmak és Mikroökonómia) letölthető a honlapról

[2] Samuelson - Nordhaus    Közgazdaságtan I., II., III.
                                             KJK Budapest, 1986-87 (van már újabb kiadás is)
[3] Varian H.R.                     Mikroökonómia középfokon
                                             KJK Budapest, 1991 (ebből is van újabb kiadás)
[4] Kopányi M. (szerk)         Mikroökonómia
                                             Műszaki-AULA Budapest, 1993 
[5] Meyer D. (szerk)             Makroökonómia
                                             AULA Budapest, 1998
[6] Dr. Bódi Erzsébet           
Hogyan segíti a matematika a közgazdaságtan
                                             megértését?
                                             (matematikai eszközök a közgazdaságtan szolgálatában)

Hasznos segédleteket találhatnak a tanszék honlapjain is.

Alapfogalmak és mikroökonómia
Tematika és időrend 

                     Témák                                                          
1.  A közgazdaságtan és módszerei
2.  A piacgazdaság 
3.  A fogyasztói kereslet elmélete
4.  A termelés mikroökonómiája

Első zárthelyi dolgozat az 1-4. témákból (a 4. téma nem teljes terjedelmében)
Az első zh. hét: 2011. október 24. – 28.

5. A korlátozott piacok elmélete
6. A kompetitív inputkereslet
7. Az általános egyensúly modellje
8. A piaci kudarcok

Második zárthelyi dolgozat a 4-8. témákból (ami a 4. témából megmarad)
A második zh hét: 2011. december 12. – 16.

Az előadások és a gyakorlatok nem fedik le a teljes tananyagot! Az önálló tanulás és a célirányos (felkészült) konzultáció elengedhetetlen!

Tematikai útmutató

1. A közgazdaságtan és módszerei.
A gazdaság fogalma. Szükségletek, javak, termelés, munka. 
A gazdasági rendszer: munkamegosztás, érdekviszonyok, tulajdonviszonyok, koordinációs mechanizmusok, gazdasági intézményrendszer.  
A közgazdaságtan tudomány legfontosabb módszerei: mérés, sztochasztikus elemzés, indukció, dedukció, absztrakció, aggregáció, modellezés, verifikáció.  
A határelemzés eszközei: teljes függvény, átlagfüggvény, határfüggvény, rugalmasság

2. A piacgazdaság.
A piac általános fogalma. A piac aktív és passzív szereplői: eladók, vevők, áruk, pénz.  
A piac kategóriái: árak és jövedelmek, keresett és kínált mennyiségek, kereslet és kínálat.  
A piac mechanizmusa és annak geometriai modellje, a Marshall-kereszt.  
A soktermékes piac modellje, a fogyasztói (keresleti) és termelői (kínálati) termékterek.

3. A fogyasztói kereslet elmélete.  
A fogyasztás legkisebb egysége a háztartás.
A fogyasztói magatartás axiomatikus leírása: a fogyasztói preferenciák, a közönbösségi görbék, a helyettesítés és a helyettesítési határráta.  
A fogyasztói magatartás empirikus (háztartás-statisztikai) elemzése:  
A jövedelem hatása – Engel-görbe, jövedelem-rugalmasság, luxus javak, létszükségleti javak és inferior javak.  
Az árak hatása – keresleti görbe, árrugalmasság, kereszt-árrugalmasság, paradox árhatások, a Giffen-hatás paradoxonja.  
A fogyasztói magatartás összehasonlító statikai elemzése:  
Költségvetési korlát, költségvetési egyenes, a racionális vásárlás optimális pontja, ICC és PCC, a teljes árhatás felbontása jövedelemhatásra és helyettesítési hatásra. Az Engel-görbe és a keresleti görbe megszerkesztése a preferencia-térképből.

4. A termelés mikroökonómiája.
A vállalat, mint a kínálat forrása. A vállalat fekete doboza: pénz- és jószágfolyamatok. A vállalat jövedelme és annak felbomlása költségekre, illetve profitokra.  
A termelés technológiája: a termelési függvény. A pénz- és jószágfolyamatok egysége: a vállalat költségfüggvényei.
Profit maximalizálás és a kínálati függvény rövid és hosszú távon.

5. A korlátozott piacok elmélete.
Piaci szerkezetek, a piaci szerkezetek formái.  
A monopólium, a tiszta monopólium modellje, a monopólium profitmaximuma, monopólista árképzés, monopólista profit, a monopólium üzembezárási helyzete és annak elkerülési eszközei. A monopólium, mint piaci kudarc, monopólista hatékonyságvesztés, árdiszkriminációk.
Az  oligopólium és a termékdifferenciálás kapcsolata: tökéletes és tökéletlen összejátszás, független akciók, monopólista verseny.  
Oligopol modellek: válaszfüggvény, Cournot-pont, kartell-modell, Cournot-modell, Stackelberg-modell, Chamberlin-modell, Bertrand-modell.

6. A kompetitív inputkereslet.
Az input erőforrások (természeti tényezők, munka, tőke és vállalkozó) kínálatának sajátosságai: a szűkös erőforrások, a befektetések hatékonysági mutatói.
A vállalat optimális inputkereslete egy független input erőforrás illetve kombinálható erőforrások esetén, és ágazati szinten.
A funkcionális jövedelemelosztás és egyéb elosztási elvek.

7. Az általános egyensúly modellje.
A probléma megfogalmazása, a modell alapfeltevései.
Csere árinformációk nélkül: A készletek allokációja, az allokációs egyenlet-rendszer, az Edgeworth-doboz, a csere, mint a helyettesítés általánosítása, a csere általában, valódi csere, kölcsönösen előnyös csere, Pareto-optimum a cserékben.
Csere árinformációkkal:. A vagyon-egyenletrendszer, a Walras-törvény, a jóléti gazdaságtan tételei.
Termelés és csere. A skálahozadék. A termelési lehetőségek halmaza, a transzformációs görbe. Az általános egyensúly walrasi modellje árinformációk nélkül és árakkal.

8. A piaci kudarcok.  
A piaci kudarc általános fogalma. Piaci kudarcok a korlátozott piacokon.
Externáliák fogalma. Pozitív és negatív externáliák, külön-külön és együtt. Az externáliák által okozott problémák megoldási lehetőségei: önkéntes megegyezés, bürokratikus-államigazgatási megoldás, jogi megoldás.
Közjavak, magánjavak, vegyes javak. A közjavak és a közjószág szerűen viselkedő magánjavak termelése és termelési költségeinek finanszírozása – a potyautas-probléma.