BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara

Közgazdaságtan Tanszék

A tanszék honlapja: http://www.bgf.hu/pszk/szervezetiegysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/KOZGAZDINTTANSZO

Útmutató

a Közgazdaságtan Makroökonómia fejezetének tanulmányozásához

a nappali oktatás

I.évfolyamának hallgatói számára

 

(2012/2013-es tanév II. szemeszter)

Kedves Hallgatók!
 
Az előző félévben megismerkedtek a Bevezetés a közgazdaságtanba tantárgy első részével, a mikroökonómiával. A következő félévben a tantárgy második felét, a makroökonómiát fogják elsajátítani. A makroökonómia a gazdaság működését más szempontokból és más eszközökkel vizsgálja, mint a mikroökonómia, de az ott elsajátított gondolkodásmódra épül. Továbbra is fontos lesz a matematikai eszközök alkalmazása a (makró)gazdasági folyamatok vizsgálatában. 
 
A makroökonómia tantárgy oktatása továbbra is az előadások, a gyakorlati foglalkozások és az egyéni tanulás rendszerére épül. A konzultációk a gyakorlati foglalkozásokon, az előadó, a gyakorlatvezető személyes fogadóóráin illetve e-mailen keresztül történhetnek.
 
A tananyag számonkérése részben az évközi munka alapján, részben a vizsgaidőszakban leteendő szóbeli kollokvium keretében történik. 
 
Az évközi munkát két írásbeli dolgozat eredménye minősíti. Az írásbeli dolgozatokat a szeminárium keretében kell megírni, a szorgalmi időszak során. Az aláírás feltétele a két dolgozat összpontszáma 40 % - ának megszerzése. Aki ezt a feltételt nem teljesíti, a vizsgaidőszak elején egy ismétlő dolgozat megírásával egyszer pótolhat. Sikertelen (40% alatt teljesített) vagy elmaradt pótlás esetén a leckekönyvbe az "aláírás megtagadva" bejegyzés kerül.
 
Szóbeli vizsgára csak az mehet, aki teljesíti az aláírás feltételét
 
A szóbeli vizsgán a hallgató két tétel húzása és rövid felkészülés után ad számot a tanultakról. Az első tétel egy egyszerű feladat (geometriai vagy számítási), amelynek írásbeli megoldása a "belépő" a tényleges vizsgára. Ennek sikertelen megoldása esetén a vizsga további folytatás nélkül elégtelen. Sikeres megoldás után a második tétel alapján szóbelizik a hallgató. Mindenek előtt a tételben meghatározott témáról kell beszélnie, de  a vizsgáztató szükség esetén a tananyag keretei között a tételtől eltérő kérdést is feltehet. A szóbelit a vizsgáztató minősíti öt fokozatú skálán. "Elégtelen" minősítés esetén a leckekönyvbe - az írásbeli vizsga eredményétől függetlenül - elégtelen kerül bejegyzésre. 
 
Az elégtelen szóbeli vizsgát a vizsgaidőszakon belül legfeljebb 2 alkalommal lehet ismételni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint.
  
Makroökonómia vizsgakurzus felvétele esetén 200 pontos írásbeli vizsgadolgozatot kell megírni

                                                                                0 -  84 pont     elégtelen 
                                                                              85 -117 pont     elégséges
                                                                            118 -146 pont     közepes
                                                                            147 -173 pont      
                                                                            174 -200 pont     jeles

 

Tananyag - Irodalom

A tananyagot az előadások anyaga, a konzultációkon megbeszéltek és az oktató által kijelölt irodalom alkotják. Az irodalom általánosan kötelező része a Távoktatás számára kiadott Bevezetés a Közgazdaságtanba II. (Makroökonómia) című főiskolai jegyzet, valamint  a Makroökonómiai gyakorlatok.

Ajánlott irodalomként a következő művekre hívjuk fel a figyelmet:

[1.] Samuelson P.A. - Nordhaus W.D.: 

Közgazdaságtan I.  KJK Budapest 1990

[2.] M. Gregory Mankiew

Makroökonómia Osiris Budapest, 2000

[3.] Mátyás Antal:

A modern közgazdaságtan története Aula Kiadó Budapest 1993 

[4.] (Szerk. Pearce D.W.):  

A modern közgazdaságtan ismerettára  KJK Budapest 1993

[5.] Bock Gyula

Makroökonómiai gyakorlatok

Elérhetőség

A Közgazdaságtan Tanszék hivatalos honlapja az Interneten a BGF PSZF kar honlapjáról érhető el. 

http://www.bgf.hu/pszk/szervezetiegysegeink/oktatasiszervezetiegysegek/KOZGAZDINTTANSZO

Hasznos információkat kaphatnak a Tanszék félhivatalos honlapján, amelynek címe:

http://elmgazd.uw.hu

Itt tudhatók meg az oktatók e-mail címei is. Ha az Ön oktatójának nincs e-mail címe, kérdéseit felteheti másik oktatónak is (jelezve oktatója nevét). 

 

Tematika 

1. A makroökonómia tárgya, módszertana. A makrogazdaság teljesítményének számbavételi rendszere.
    A makrogazdaság körforgása és modelljei. 1. alkalom

2. A neoklasszikus makroökonómiai egyensúly 2.alkalom

3. A makroökonómiai kereslet keynesi típusú elmélete és Keynes pénzelmélete az IS-LM görbék segítségével
    3.-4. alkalom

4. A makroökonómiai kínálat keynesi típusú elmélete, a keynesi típusú egyensúly két és három szektoros modellben 5-6.alkalom

5. Monetaristák. Az infláció és a munkanélküliség  7. alkalom

6. Növekedés a gazdaságban 8. alkalom

7. A konjunktúraciklusok elmélete  9. alkalom

8. Gazdaságpolitika a makroökonómiai célok szolgálatában  10. alkalom

 

Tematikai útmutató

1. A makroökonómia tárgya, története és módszertana. A makrogazdaság körforgása   és modelljei. A modern pénzrendszer

A közgazdaságtan két ága. A makroökonómia tárgya. A makroökonómia módszerei. Ujratermelés. Makroökonómiai alapfogalmak: a makrogazdasági szférák (szereplők), kibocsátás, jövedelem, fogyasztás, megtakarítás. A makrofogalmak számbavételi problémái: hazai és nemzeti számbavétel, brutto, félnetto és netto mutatók, folyóáras és változatlan áras, piaci áras, tényezőköltséges elszámolások. SNA és ESA számbavételi rendszerek. A körforgás és modelljei.

2. A neoklasszikus makroökonómiai egyensúly.

Az aggregált kereslet és kínálat általános jellemzői. A neoklasszikus alapfeltevések: három piac, Say-dogma, automatikus egyensúly, a neoklasszikus pénzelmélet. Monetáris és reálszféra. Az egyes piacok és az általános (walrasi) egyensúly.

3-4. A makroökonómiai egyensúly keynesi tipusú elmélete.

A neoklasszikus iskola válsága. A keynesi alapfeltevések. A keynesi fogyasztás-elmélet és multiplikátor. Az árupiaci egyensúlyok - IS görbe. Keynes pénz elmélete, a pénzpiaci egyensúlyok - LM görbe. A szimultán egyensúly. Az aggregált kereslet keynesi elmélete. A munkapiac keynesi elmélete és a keynesi aggregált kínálat. A keynesi általános egyensúly két és három szektoros (állami beavatkozás nélküli és állami szerepvállalásos) modellje.

5. Monetaristák. Az infláció és a munkanélküliség.

A munkanélküliség fogalma, mérése, osztályozása. Az infláció fogalma, elemzése, megközelítései. A monetaristák gazdaság-értelmezése. Infláció és munkanélküliség kölcsönhatása: a Phillips-görbe és kritikái

6. Növekedés a gazdaságban.

A növekedés fogalma, tényezői. A műszaki haladás. Keynesi típusú és neoklasszikus típusú növekedési modellek. A növekedés Jánossy-féle elemzése.

7. A konjunktúraciklusok elmélete.

Ciklikusság a gazdaságban. A gazdasági ciklusok fajtái. A klasszikus konjunktúra ciklus. Modern konjunktúraelméletek.

8. Gazdaságpolitika a makroökonómiai célok szolgálatában.

Államháztartás és költségvetés. Fiskális gazdaságpolitikai eszközök, monetáris gazdaságpolitikai eszközök. Struktúrális és ciklikus deficit.