Közgazdaságtan Tanszék

A tanszék félhivatalos honlapja:http://elmgazd.uw.hu/

 

Útmutató
a Közgazdaságtan tantárgy tanulmányozásához 
a Gazdaságinformatikus alapszak
 nappali tagozat
I. évfolyamának hallgatói számára 
(2014/2015-es tanév I. szemeszter) 

Kedves Hallgatók!

Megkezdve főiskolai tanulmányaikat, az alapozó jellegű tantárgyak sorában hozzáfognak a Közgazdaságtan tantárgy tanulmányozásához. A tantárgy bevezető jelleggel megismertet a gazdasági folyamatok legalapvetőbb mikro és makro folyamataival és összefüggéseivel. Célja elsősorban annak a közgazdasági gondolkodásmódnak az elsajátítása, amivel egy a gazdasági életben tevékenykedő nem szakközgazdásznak (például egy gazdasági informatikusnak) is rendelkeznie kell.

A közgazdaságtan tárgyat gyakorlati jegy zárja le.

A tanulás folyamata előadások és gyakorlati foglalkozások keretében zajlik. A gyakorlati foglalkozásokon kötelező a részvétel, (TVSZ 41§ ). Az 1/5-nél több, de 50%-nál kevesebb hiányzás esetén a gyakorlatvezető szóbeli számonkérést írhat elő.

A) Az első szemeszter idejébe, a folyamatos tanulás elősegítése illetve a gyakorlati jegy értékelése céljából két 50-50 pontos zárthelyi dolgozatot iktatunk. Az elsőt az októberi zh-héten,  a másodikat a decemberi zh-héten írjuk.

A két zh dolgozat együttes pontszáma egy részjegyet határoz meg az alábbiak szerint

  0 - 19 pont          a dolgozatok "nincsenek megírva"
20 - 44 pont          elégtelen (1)
45 - 59 pont          elégséges (2)
60 - 74 pont           közepes (3)
75 - 89 pont           jó (4)
90 - 100 pont         jeles (5)

Amennyiben a hallgató

1. a két zh dolgozatára összesen legalább 20 pontot szerzett meg, a félévet elismerő aláírást kap, a gyakorlati jegyétől függetlenül;
2. egyik dolgozatát legalább 10 pontosra megírta, de a két dolgozat együttesen nem érte el a 20 pontot, akkor a vizsgaidőszak első hetében ismétlő vizsgadíj befizetése nélkül pótdolgozatot kell írnia, amely 100 pontos. Ennek eredménye lesz a fenti táblázat szerint a gyakorlati jegye. Ilyenkor sem a korábban megírt zh dolgozatai, sem a házi feladatai eredménye már nem játszik szerepet a gyakorlati jegy értékében;
3. nem írt legalább egy, legalább 10 pontos dolgozatot, akkor pótló dolgozatot nem írhat, és a leckekönyvébe "az aláírás megtagadva" bejegyzés kerül, az abból fakadó következményekkel (lásd a TVSZ vonatkozó passzusát);
4. pótló dolgozata nem éri el az 20 pontot, akkor a leckekönyvébe "az aláírás megtagadva" bejegyzés kerül, az abból fakadó következményekkel (lásd a TVSZ vonatkozó passzusát).

Az aláírás megtagadást "javítani" nem lehet.

B) A zh-kon kívül a gyakorlatok anyagához kapcsolódóan, két vagy több házi feladat beadásával lehet a gyakorlati jegyet megszerezni. A feladatot a gyakorlatvezető írja ki a Coospace-en és ide is kell ezeket benyújtani a coospacen megadott határidőre. E-mailben vagy papíron beadott házi feladatokat nem áll módunkban elfogadni. A dolgozatok elkészítéséhez a hivatkozott források megjelölése a dolgozatban alapkövetelmény.

A gyakorlati jegy a következő formula alapján lesz meghatározva

0,6*A+0,4*B

Ha A és B közül bármelyik elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen

Az elégtelen gyakorlati jegy a TVSZ szabályai szerint legfeljebb két alkalommal javítható. Az egyik javítási lehetőség a pótló dolgozat javító dolgozatkénti megírása, ezenkívűl a vizsgaidőszakban még egy javító dolgozat írási időpont lesz meghirdetve - az ekkor elégtelenül megírt dolgozat javítására már a vizsgaidőszakban nem lesz több lehetőség.

A tananyagról

A tananyag több összetevőből áll. A tananyag része az előadásokon, illetve a gyakorlati foglalkozásokon elhangzottak, megvitatottak, valamint a honlapról letölthető

    Dr. Nagy András             A közgazdaságtan alapjai (e-book)

Az egyes oktatók a tanszabadság jegyében egyéb irodalmakat is előírhatnak korlátozott mértékben, részben kötelező, részben ajánlott irodalmi kiegészítésként. Különösen ajánljuk azonban a következő irodalmakat: 

[1] Dr. Nagy András             Elméleti közgazdaságtani előadások
                                             letölthető a honlapról
[2] Samuelson - Nordhaus    Közgazdaságtan (több kiadása van forgalomban)

[3] Varian H.R.                     Mikroökonómia középfokon (több kiadása van forgalomban)
[4] Kopányi M. (szerk)         Mikroökonómia (több kiadása van forgalomban)
[5] Meyer D. (szerk)             Makroökonómia (több kiadása van forgalomban)

Egyéb hasznos segédleteket találhatnak a tanszék honlapjain is.

Közgazdaságtan
Tematika és időrend 

                     Témák                                                          
1.  A közgazdaságtan általános módszertani alapfogalmai
2.  Termelés – munka
3.  A piac
4.  A kereslet
5.  A kínálat I.

Első zárthelyi dolgozat 

6.  A kínálat II.
7.  A piaci kudarcok
8.  A makrogazdasági teljesítmények mérési problémái
9.  Makrogazdasági egyensúlyi problémák
10.  Állami gazdaságpolitika

Második zárthelyi dolgozat 

Az előadások és a gyakorlatok nem fedik le a teljes tananyagot! Az önálló tanulás és a célirányos (felkészült) konzultáció elengedhetetlen!

Tematikai útmutató

1. előadás              A közgazdaságtan általános módszertani alapfogalmai
        Modellezés
        Hatékonyság, alternatív költségek
        Mikró- és makróökonómia

2. előadás              Termelés – munka
        Szükségletek
        Termelés, társadalom
        Újratermelés – javak előállítása, elosztása, cseréje, fogyasztása
        Munka, kooperáció, munkamegosztás
        Termelési koordinációs mechanizmusok

3. előadás              A piac
        A piac fogalma
        A piac szereplői és kategóriái
        Rezervációs árak, alku, tranzakciós árak, piaci árak
        A Marshall-kereszt, mint a piaci mechanizmus geometriai modellje
        Makrogazdasági piacok (áru- és tőkejószág-piac, munkapiac, pénzpiac)

4. előadás              A kereslet
        Keresett mennyiség, keresleti függvény
        Makrokereslet – összkereslet, aggregált kereslet
        Háztartás-statisztika (panel)
        Árrugalmasság, paradox árhatások
        Jövedelemrugalmasság, Engel-görbe

5.-6. előadás   A kínálat
                       
        Kínált mennyiség, kínálati függvény
                        –       Vállalkozás, vállalat
                        –       Költségek és profitok
                        –       A vállalati egyéni keresleti függvény
                        –    A piaci szerkezetek és formák
                        –       Tökéletes verseny
                        –       Tiszta és vegyes oligopol piac (szatellit, franchising, szövetség) 
                             tökéletes  összejátszás (kartell, disszidens), tökéletlen összejátszás
                             (vezető és követő vállalatok), monopolista verseny
                        –       Monopol piac – természetes és mesterséges monopóliumok
                        –       Profitmaximalizálás tökéletes verseny mellett (fedezeti 
                             és üzembezárási pont)

7. előadás              Piaci kudarcok
        A piaci kudarc fogalma
        Profitmaximalizálás korlátozott piacokon (üzembezárási helyzet,
      árdiszkrimináció)
        Externáliák (hatékonyságvesztés, internalizálás)
        Közjavak (finanszírozás, potyautas, közjószágként viselkedő
      magánjószágok, zsúfoltságra hajlamos, ezért magánjószágként viselkedő
      közjószágok, nagy elosztó rendszerek)
        Nonprofit szervezetek

8. előadás              A makrogazdasági teljesítmények mérési problémái
        Államhatárok, halmozódások, inflációs hatások, állami beavatkozások
      statisztikai kezelése
        A GDP/GNP és a jóléti mutatók
        Nemzetközi számbavételi rendszerek (ős-SNA, ESA, SNA)

9. előadás              Makrogazdasági egyensúlyi problémák
        Munkanélküliség, infláció
        Fejlődés – expanzió – növekedés
        Ciklusok

10. előadás          Állami gazdaságpolitika
        Államháztartás, központi költségvetés
        Fiskális politika
        Monetáris politika